مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Reliable Micro - Disk Space: 1GB

Bandwidth: 25GB

Datacentre Location: Amsterdam, Netherlands

Databases: 2

FTP Accounts: 2

E-Mail Accounts: 2

Domains & Sub-Domains: 2

Softaculous(Premium) Auto Installer

Free cPanel Migration

Optional CloudFlare

99.9% Uptime

Reliable Novice - Disk Space: 5 GB

Bandwidth: 100 GB

Datacentre Location: Europe - Amsterdam, Netherlands

Databases: 10

FTP Accounts: 10

E-Mail Accounts: 10

Domains & Sub-Domains: 10

Softaculous(Premium) Auto Installer

Free cPanel Migration

Optional CloudFlare

99.9% Uptime

Reliable Intermediate - Disk Space: 10 GB

Bandwidth: 150 GB

Datacentre Location: Europe - Amsterdam, Netherlands

Databases: 50

FTP Accounts: 50

E-Mail Accounts: 50

Domains & Sub-Domains: 50

Softaculous(Premium) Auto Installer

Free cPanel Migration

Optional CloudFlare

99.9% Uptime

Reliable Professional - Disk Space: 20 GB

Bandwidth: 250 GB

Datacentre Location: Europe - Amsterdam, Netherlands

Databases: Unlimited

FTP Accounts: Unlimited

E-Mail Accounts: Unlimited

Domains & Sub-Domains: Unlimited

Softaculous(Premium) Auto Installer

Free cPanel Migration

Optional CloudFlare

99.9% Uptime

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.163.20.57) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution